Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2018
Kære NSR medlem

Vi holder den ordinære generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 på NSR, Langstrupvej 2 i Fredensborg i cafeteriaet og håber at se rigtig mange af jer.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2017
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for 2017 for passive medlemmer fastsættes til 260 kr., for juniorer til 310 kr. og for seniorer til 460 kr.
5. Behandling af indkomne forslag. I henhold til vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest 1. januar. Der er ikke modtaget forslag pr. denne dato.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer til forretningsudvalg. Anne Birgitte Gammeljord de Jonquieres (formand), Merete Aistrup (næstformand) og Anita Cordrey (kasserer) modtager genvalg
7. Valg af medlemmer til:
- stævneudvalget bestående af Anna Christina de Jonquieres (formand), Majbritt Paulson, Mette Christensen, Michaela Søe Nielsen, Anita Cordrey, Kirstine Rye Svendsen og Johanne Pflug modtager genvalg
- kommunikationsudvalget bestående af Kirstine Rye Svendsen modtager genvalg
- cafeteriaudvalg. Her foreslås Pamela Cordrey og Lena Henk
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. Birgit Bodin og Majbritt Paulson modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer. Jan Johnstad og Kim Dyhring modtager genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Bodin modtager genvalg
11. Eventuelt

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Anita Cordrey